L’Ajuntament facilita més els pagaments d’impostos i deutes

El pagament d’impostos municipals és un problema per a part de la població perquè no té suficients ingressos, perquè s’acumulen diversos pagaments en una mateixa data,… Conscient de la situació, l’Ajuntament d’Alzira va aprovar una modificació de l’ordenança reguladora d’ajornaments i fraccionaments que ja s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la província.
En la nova ordenança hi ha més facilitats per als contribuents perquè puguen fraccionar i ajornar el compliment de les seues obligacions.
S’ha simplificat la redacció del text per a facilitar que es comprenga més bé i s’augmenta la quantitat de deutes fraccionables o ajornables.
S’afig la possibilitat de domiciliació bancària de les fraccions i la possibilitat de pagar el total del deute abans del venciment del fraccionament. En els casos de domiciliació de les fraccions, s’elimina la bonificació per domiciliació o pagament immediat, si el contribuent decidix fraccionar el pagament.
Es manté l’import mínim a ajornar i els terminis en ajornaments es fixaran de manera independent a la taula de fraccionaments, amb un termini màxim,
Per últim s’amplien els terminis màxims de fraccionament en establir els mateixos terminis màxims en recaptació voluntària i en l’executiva i va a posar-se en marxa una plataforma per facilitar els pagaments.

Deixa un comentari