La liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Alzira mostra uns comptes sanejats i un deute en mínims històrics

L’Ajuntament d’Alzira ha tancat l’exercici 2023 amb un resultat pressupostari de vora 4’2 milions euros i un romanent de tresoreria per a gastos generals de 6 milions i mig d’ euros. Un resultat positiu que mostra uns comptes sanejats i un deute en mínims històrics.

Tot i que durant l’exercici 2023 es van mantindre suspeses les regles fiscals, els paràmetres que marca la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2012 servixen com a guia per a definir una bona gestió i control de les finances municipals.

La liquidació també posa de manifest la situació d’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament, ja que presenta una capacitat de finançament o superàvit de 399 mil euros. Pel que fa a l’endeutament financer viu, s’ha reduït a mínims històrics. Baixa ja d’un milió d’euros i queda concretament en poc més de 900.000. Des de la regidoria d’hisenda es remarca que durant l’any s’ha amortitzat de manera anticipada un préstec, el de major càrrega financera, d’1,1 milions d’euros. Incloent el deute amb altres administracions públiques (com l’Estat i IVACE), el deute total queda en 2’3 milions d’euros, un 4,68 dels ingressos corrents.

Amb les dades de la liquidació, els romanents de tresoreria aniran destinats bé a amortitzar deute o a dur a terme noves inversions en funció del que establisca la normativa estatal, una vegada finalitzada la suspensió d’estes regles que s’ha mantingut entre 2020 i 2023.

Per últim, un altre indicador que resulta de la liquidació és el termini de pagament mitjà a proveïdors, que va estar entre 13 i 17,4 dies, molt per baix dels 30 dies que establix la llei com a màxim legal.

Deixa un comentari