L’Ajuntament donarà subvencions de material escolar

L’Ajuntament obri el termini per a sol·licitar les subvencions de material escolar per a l’alumnat d’Alzira.  Podrà sol·licitar esta ajuda l’alumnat que complisca i acredite documentalment determinats requisits abans que finalitze el termini de la convocatòria, fixat per al 20 de març, com per exemple estar escolaritzat en el curs 2018-2019 en el 2n cicle d’Educació Infantil en un centre públic o privat-concertat d’Alzira.

Que tant l’alumne/a com els seus pares o tutors legals estiguen empadronats a Alzira en el moment de la convocatòria d’estes ajudes.

Quedaran excloses d’estes ajudes aquelles famílies que s’hagen beneficiat de les ajudes assistencials de menjador i/o material escolar, concedides per este Ajuntament.

Les persones i famílies interessades hauran de presentar la sol·licitud mitjançant una instància model en l’Oficina d’Atenció Ciutadana la Clau (c/ Rambla, núm. 23). L ’esmentat formulari es pot descarregar des del web de l’Ajuntament, www.alzira.es, accedint a: Administració 24 h – tràmits des de casa – catàleg de tràmits- Educació i cultura- Ajudes material escolar 2n cicle.

Categories Educació

Deixa un comentari